OD PROCJENE DO OCJENE

Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete/ znat ćete / razumjet ćete / upoznat ćete:

• teorijska uporišta koja promiču uporabu formativnog vrednovanja u nastavi
• smjernice kada i kako koristiti različite načine formativnog vrednovanja
• ideje za izradu rubrika i tablica za procjenu i samoprocjenu
• kako se uporaba formativnog praćenja potiče u udžbenicima Škrinjica slova i riječi.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite primjere procjena, samoprocjena, rubrika, grafičkih organizatora od 1. do 4. razreda
• otkloniti prepreke u uporabi formativnog praćenja.

Ova je online edukacija za vas jer:

• u pristupu usmjerenom na dijete potiču se različite strategije učenja i poučavanja pa tako i načini praćenja i vrednovanja učeničkog rada
• edukacija daje odgovore na moguće nedoumice koje se javljaju u korištenju formativnog vrednovanja.

Poželjno je prije online poduke napraviti sljedeće:

• smijete pripremiti svoje Škrinjice, ako ih imate. :-)

O Vašem predavaču:

Vesna Marjanović  je dipl. učiteljica, mentorica, radi u Osnovnoj školi Samobor u Samoboru. Tijekom godina neprestano se stručno usavršavala kroz različite edukacije u zemlji i izvan nje. Kao predavačica sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama. Niz godina trenerica je Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Posebna su joj područja interesa područje integriranog poučavanja, partnerstvo s roditeljima i profesionalni razvoj učitelja. Ta područja promiče kroz vođenje treninga Tematsko poučavanje, Partnerstvo s obitelji i Zajednice učitelja. Još 2000. godine sudjelovala je u radu radnih grupa za prikupljanje primjera dobre prakse koji su činili pripremu za izradu ISSA-inih Standarda kvalitete. Također je sudjelovala i u izradi instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO). Autorica je nekoliko udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za hrvatski jezik za niže razrede osnovne škole te priručnika za učenje romsko-bajaškog jezika. Dugi niz godina bila je i članica uredništva časopisa Dijete, škola, obitelj. 2007. godine za svoj pedagoški rad dobila je ISSA-in certifikat izvrsnosti, a 2016. Plaketu grada Samobora. Od 2016. godine zajedno sa svojim suautoricama Andreom Škribuljom Horvat i Marinom Gabelicom, ulazi u tim prof. Dubravke Težak i za Alfu stvaraju Škrinjicu slova i riječi, udžbenički komplet iz hrvatskog jezika za niže razrede osnovne škole.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• anketa: najveći izazovi u učiteljskom radu

UPOTREBA KONKRETNIH MATERIJALA U NASTAVI MATEMATIKE (20 minuta)

• prezentacija: teorijska uporišta, primjeri iz prakse

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• upitnik
• prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).