ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.1. Učenik uspoređuje promjene u prirodi i opisuje važnost brige za prirodu i osobno zdravlje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje vremenske prilike, rast i razvoj biljke, svoj rast i razvoj. Povezuje izmjenu dana i noći i godišnjih doba s promjenama u životu biljaka, životinja i ljudi. Promatra i predviđa promjene u prirodi u neposrednome okolišu. Brine se za očuvanje osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe. Brine se o sebi i prirodi oko sebe.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te navodi posljedice nebrige.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe; uz pomoć predviđa promjene povezane s opažanjima. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te navodi posljedice nebrige.

IZNIMNA

  • Uspoređuje i prikazuje promjene u prirodi oko sebe; predviđa promjene povezane s opažanjima. Brine se o sebi i prirodi oko sebe te opisuje posljedice nebrige.

SADRŽAJ
Prepoznati i razlikovati ptice selice i stanarice u neposrednome okolišu. Seobe ptica povezati s načinom njihove prehrane jer se sele zbog nedostatka hrane. Voditi brigu o živim bićima u različitim uvjetima, npr. hraniti ptice stanarice zimi. Na primjerima osobnoga ponašanja uočava važnost održavanja osobne čistoće, raznolike prehrane, pravilnoga držanja tijela i nošenja školske torbe, tjelesne aktivnosti, zaštite od Sunca, poznavanja vremenskoga ograničenja rada s digitalnom tehnologijom i sl. za očuvanje zdravlja. Povezuje pravilnu prehranu sa svojim rastom i razvojem. Na primjerima uočava važnost osobnoga djelovanja u okružju u kojemu živi i boravi, tj. u održavanju čistoće učionice, okoliša škole i sl.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opažanjem i praćenjem promjena u prirodi u svome neposrednom okolišu učenik bilježi promjene, opisuje viđeno, prikazuje crtežom i predstavlja dobivene rezultate, na primjer vremenske promjene, promjene u biljnome i životinjskome svijetu, djelatnost ljudi tijekom godišnjih doba. Uočavanjem pravilnosti i odnosa promjena učenik u nekim situacijama može predvidjeti događaje (npr. toplije vrijeme najavljuje buđenje prirode u proljeće, padanje obilnih kiša utječe na razinu vode u rijekama, hladnije vrijeme utječe na aktivnosti ljudi i sl.). Razgovarati o predznacima prema kojima su se predviđali izgledi vremena za sljedeći dan (kako su nastale različite narodne prognoze)


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.2.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Razlikuje dan i noć te povezuje doba dana s vlastitim i obiteljskim obvezama i aktivnostima. Određuje odnos jučer-danas-sutra na primjerima iz svakodnevnoga života i opisuje njihovu promjenjivosti. Prepoznaje smjenu godišnjih doba i svoje navike prilagođava određenomu godišnjem dobu. Promatra, prati i bilježi promjene i aktivnosti s obzirom na izmjenu dana i noći i smjenu godišnjih doba. Reda svoje obveze, aktivnosti, događaje i promjene u danu i/ili tjednu prikazujući ih na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, dijagramom, uz korištenje IKT-a ovisno o uvjetima.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć prepoznaje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te navodi aktivnosti u životu povezane s vremenskim ciklusima.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te ih povezuje s aktivnostima u životu.

VRLO DOBRA

  • Uspoređuje i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te objašnjava njihovu povezanost s aktivnostima u životu.

IZNIMNA

  • Snalazi se u vremenskim ciklusima, promatra i prikazuje promjene i odnose dana i noći, dana u tjednu i godišnjih doba te objašnjava njihovu povezanost s aktivnostima u životu.

SADRŽAJ
Učenik se koristi vremenskom crtom ili drugim prikazima vremenskoga slijeda kako bi pratio ili planirao vlastite aktivnosti u danu i/ili tjednu. Prepoznaje i razlikuje promjene godišnjih doba.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA
Pritom se može koristiti različitim načinima: od crtanja do IKT-a, ovisno o mogućnostima i interesima učenika ili opremljenosti škole.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.1.3. Učenik se snalazi u prostoru oko sebe poštujući pravila i zaključuje o utjecaju promjene položaja na odnose u prostoru.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u neposrednome okružju doma i škole uz poštivanje i primjenu prometnih pravila. Istražuje vlastiti položaj, položaj druge osobe i položaj predmeta u prostornim odnosima u učionici i izvan učionice. Prepoznaje, razlikuje i primjenjuje odnose: gore-dolje, naprijed-natrag, ispred-iza, lijevo-desno, unutar-izvan, ispod-iznad. Uočava promjenjivost prostornih odnosa mijenjajući položaje u prostoru.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

• Uz pomoć određuje položaj prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

DOBRA

• Određuje položaj prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

VRLO DOBRA

• Uspoređuje različite položaje osoba i predmeta i snalazi se u prostoru prema zadanim prostornim odrednicama uz poštivanje i primjenu pravila.

IZNIMNA

• Zaključuje da promjena položaja utječe na promjenu odnosa i snalazi se u prostoru uz poštivanje i primjenu pravila.


SADRŽAJ
U ostvarenju ishoda valja voditi računa o povezanosti s drugim ishodima u poučavanju, pa se tako npr. povezuje snalaženje učenika u određenome neposrednom okružju uz opisivanje svih međuodnosa, npr. gore-dolje, naprijed-natrag, ispred-iza, lijevo-desno, unutar-izvan, ispod-iznad s njegovom organiziranošću ili promjenama.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Preporučuje se ishod ostvarivati u izvanučioničkoj nastavi.