PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji upoznat ćete:

• didaktička sredstva, tablicu brojeva do 100 te stolnu tablicu množenja
• nove ideje kako obogatiti učenje brojeva te usvajanje tablice množenja
• kako su tablica brojeva i tablica množenja uklopljeni u sadržaje udžbenika Otkrivamo matematiku.

Također, moći ćete i:

• postavljati istraživačka pitanja vezana uz tablicu brojeva i tablicu množenja
• promatrati i opisivati uzorke i zakonitosti.

Ova je online edukacija za vas jer:

• predavanje pruža nove primjere koji bi se mogli upotrijebiti u nastavnoj praksi.

Preduvjeti:

• ispisati jedan primjerak listića kojeg možete preuzeti ovdje.

O Vašem predavaču:

Tanja Soucie profesorica je savjetnica u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu gdje predaje matematiku. Voditeljica je metodičkih vježbi za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima završeni Master of Science in Education na Sveučilištu New England u SAD-u. Autorica je i voditeljica projekta Večer matematike. Voditeljica je Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva te je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za Novi Zagreb. Urednica je časopisa Matka u kojem od 2003. godine redovito vodi rubriku Kutak za najmlađe. Surađivala je s NCVVO-om na međunarodnom istraživanju TIMSS te je bila članica radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike. Deset godina bila je članica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Zajedno s dr. sc. Dubravkom Glasnović Gracin i Gabrielom Žokalj autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija

• upitnik

Jeste li se već koristili tablicom brojeva do 100 sa svojim učenicima? Na koji način? Koliko često planirate aktivnosti istraživanja na satima matematike?

PRIKAZI PODATAKA I KONKRETNI MATERIJALI (30 minuta)

• prezentacija

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• upitnik

Koristite li se tablicom brojeva i tablicom množenja za opisivanje uzoraka i zakonitosti? Koliko često planirate aktivnosti samostalnog ili vođenog istraživanja na satima matematike?

• prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).