PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji upoznat ćete:

• teorijska uporišta o vrstama vrednovanja
• smjernice kako riješiti moguće probleme
• kako koristiti sve tri vrste vrednovanja, a da potiču učenje
• kako udžbenici Otkrivamo matematiku promiču formativan način praćenja učenika.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite načine formativnog vrednovanja.
• ukloniti moguće prepreke pri provođenju formativnog praćenja.

Ova je online edukacija za vas jer:

• u pristupu usmjerenom na dijete razvoj samoregulacije, metakognitivnih vještina i motivacije za učenje neki su od najvažnijih zadataka u poučavanju.
• edukacija daje odgovore na moguće nedoumice oko formativnog i sumativnog vrednovanja.

O Vašem predavaču:

Gabriela Žokalj učiteljica je savjetnica u Osnovnoj školi Bogumila Tonija u Samoboru. Tijekom godina neprestano se stručno usavršavala kroz različite edukacije u zemlji i izvan nje. Kao predavač sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama. Niz godina trenerica je Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Posebna područja interesa su područje vrednovanja i profesionalni razvoj učitelja. Ta dva područja promiče kroz vođenje treninga Formativno vrednovanje i Zajednice učitelja. Zajedno sa Sanjom Brajković autorica je knjige Učenje u tijeku. Tijekom 2019. bila je članica radne skupine za vrednovanje u Školi za život. Rado dijeli primjere prakse kroz različite edukacije, objavu priručnika i stručnih članaka. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu. Zajedno s Dubravkom Glasnović Gracin i Tanjom Soucie, autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO (10 minuta)

• prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• anketa: Prepreke za provođenje formativnog praćenja u praksi

UPOTREBA KONKRETNIH MATERIJALA U NASTAVI MATEMATIKE (30 minuta)

• prezentacija: teorijska uporišta, uklanjanje prepreka i primjeri

ZAVRŠNI DIO (10 minuta)

• Prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).