ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. A.1.1. Učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije odgovara na različite poticaje likovnim izražavanjem.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja.

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi:

  • likovni jezik (obvezni pojmovi likovnog jezika i oni za koje učitelj smatra da mu mogu pomoći pri realizaciji ideje u određenom zadatku)
  • iskustvo usmjerenog opažanja
  • izražavanje pokretom, zvukom, glumom koje povezuje s likovnim izražavanjem kroz kreativnu igru
  • doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Učenik prepoznaje različita područja umjetničkog izražavanja;
izražava se putem kreativne igre, pomoću likovnog jezika.


SADRŽAJ
Učenik u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi likovni jezik tako da kreće od doživljaja cjeline prema detalju.
Obvezni likovni pojmovi:
Točka, crta.
Dugine boje, osnovne i izvedene boje, miješanje boja.
Razlika između lika i tijela.
Ploha, lik, geometrijski i slobodni likovi, mrlja, potez.
Hrapava i glatka površina.
Masa i prostor: puno, prazno, geometrijska i slobodna tijela, obla i uglata tijela; građenje, dodavanje i oduzimanje oblika.
Ritam: ponavljanje i izmjena oblika na plohi i u prostoru.
Odnosi: veće, manje, jednako na plohi i u prostoru; dodavanje i oduzimanje oblika.
Smještaj: okomito, vodoravno, koso, iznad, ispod, gore, dolje, između, unutar, izvan; na plohi i u prostoru.
Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja:

  •  osobni sadržaji (osjećaji, misli, iskustva, stavovi i vrijednosti)
  •  sadržaji likovne i vizualne umjetnosti ili sadržaji/izraz drugih umjetničkih područja
  •  sadržaji iz svakodnevnog života i neposredne okoline (informacije).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenik upoznaje i druge likovne pojmove, ako učitelj smatra da mu mogu pomoći u realizaciji ideje u određenome zadatku.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. A.1.2. Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik primjećuje osobitosti likovnih materijala i postupaka te ih primjenjuje pri likovnom izražavanju.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Učenik upotrebljava likovne materijale i postupke u svrhu izrade svog likovnog rada.


SADRŽAJ
Učenik koristi neke od predloženih likovnih materijala i tehnika:
Crtački: olovka, ugljen, kreda, flomaster, tuš i drvce, tuš i kist.
Slikarski: akvarel, gvaš, tempere, pastel, kolaž papir, kolaž iz časopisa.
Prostorno-plastički: glina, glinamol, papir-plastika, ambalaža i drugi materijali.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
U prve dvije godine učenja naglasak je na upoznavanju tehnika i postupaka kojima se razvijaju fine motoričke vještine (preciznost, usredotočenje, koordinacija prstiju i očiju, sitni pokreti). Učitelj potiče učenika na korištenje što većeg broja tehnika i postupaka te na istraživanje njihovih mogućnosti. Vrednuje se učenikov osobni napredak pri korištenju određene tehnike i razvoju finih motoričkih vještina.
Razina usvojenosti odnosi se na konkretnu demonstraciju na nastavi te se može i ne mora sumativno vrednovati.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. B.1.1. Učenik razlikuje likovno i vizualno umjetničko djelo te prepoznaje osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenik povezuje djelo s vlastitim iskustvom i opisuje osobni doživljaj djela.
Učenik opisuje:

  •  materijale i postupke
  •  likovne elemente i kompozicijska načela
  •  tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Učenik prepoznaje osnovne tematske, likovne i/ili vizualne sadržaje (likovni jezik, materijali, primjeri iz okoline) stvarajući poveznice s osobnim doživljajem.


SADRŽAJ
Učenik prepoznaje različite oblike likovnih i vizualnih umjetnosti: crtež, slikarstvo, skulptura, vizualne komunikacije i dizajn, arhitektura i urbanizam, animirani film, ilustracija, lutkarstvo.
Tijekom prve dvije godine učenja učenik u stvarnome prostoru upoznaje i istražuje barem jedan od navedenih tipova spomenika: skulptura u javnom prostoru i elementi grada/sela (arhitektura i urbanizam).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenik može upoznavati i istraživati umjetnička djela kroz stvaralačke zadatke i/ili kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa.
Preporučeni oblici rada:

  • izvanučionička nastava
  • projektna nastava/ projektni zadatci (organizirana u vanjskom prostoru škole ili mjesta u kojem se škola nalazi)
  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. B.1.2. Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje svoj rad i vlastiti doživljaj stvaranja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik opisuje i uspoređuje likovne ili vizualne radove prema kriterijima: osobnog doživljaja, likovnog jezika, likovnih materijala, tehnika i/ili vizualnih medija, prikaza teme ili motiva te originalnosti i uloženog truda.
  • Učenik prepoznaje poticaj i način na
  • koji je izražen u likovnom ili vizualnom radu.
  • Učenik prepoznaje osobno zadovoljstvo u stvaralačkom procesu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Učenik opisuje vlastiti doživljaj stvaranja, opisuje i uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika prepoznajući upotrebu likovnih pojmova i materijala, prikaza teme ili motiva i izražene ideje.


SADRŽAJ
Sadržaji ishoda B.1.2. istovjetni su sadržajima ishoda A.1.1.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Aktivnosti opisivanja mogu se događati tijekom stvaranja i po dovršetku likovnog ili vizualnog uratka.
Učenika se potiče da opisuje osobno zadovoljstvo u stvaralačkom procesu: u rasponu od zadovoljstva zbog sudjelovanja preko trenutačnog zadovoljstva aktivnošću do potpunog uživljavanja u aktivnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. C.1.1. Učenik prepoznaje i u likovnom radu interpretira povezanost oblikovanja vizualne okoline s aktivnostima, sadržajima i namjenama koji se u njoj odvijaju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Kroz kreativne igre u prostoru te likovno i vizualno izražavanje učenik:

  • prepoznaje i interpretira karakteristike prostora i uporabnih predmeta u neposrednoj okolini (odnose veličina, karakteristike oblika i njihovu namjenu)
  • prepoznaje i opisuje jednostavne vizualne znakove i poruke u svojoj okolini i oblikuje jednostavnu vizualnu poruku.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Učenik razlikuje osobine i namjenu prostora, uporabnih predmeta i vizualnih znakova u svojoj okolini; uočeno interpretira u vlastitom likovnom ili vizualnom radu.


SADRŽAJ
Kroz likovno izražavanje i kreativnu igru učenik istražuje prostor u kojem se kreće i boravi:

  • karakteristike prostora: otvoreni/zatvoreni i unutrašnji/vanjski, mali/veliki
  • funkcija prostora povezano s učenikovim aktivnostima i potrebama (potreba za sigurnošću, kretanjem, odmorom, učenjem i igrom i drugim)
  • jednostavni vizualni znakovi i poruke (reklama, plakat, zaštitni znak, prometni znak, piktogram).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Kroz likovno izražavanje i kreativnu igru učenik istražuje prostor u kojem se kreće i boravi:

  • prepoznaje granice određenog prostora te interpretira svoj doživljaj prostora i aktivnosti koje se u njemu odvijaju
  • interpretira povezanost oblika i funkcija prostora s učenikovim aktivnostima i potrebama
  • uočava i opisuje jednostavne vizualne znakove i poruke u svojoj okolini te oblikuje jednostavnu vizualnu poruku kao pomoć u komunikaciji ili orijentaciji u prostoru.

Ishod se ostvaruje i vrednuje zajedno s ishodom A.1.1.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. C.1.2. Učenik povezuje neki aspekt umjetničkog djela s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenik povezuje neki od aspekata umjetničkog djela (likovni, vizualni i tematski sadržaj) s iskustvom iz svakodnevnog života i svoje okoline.
Učenik prepoznaje njemu bliske sadržaje kao produkt likovnog i vizualnog izražavanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik povezuje vizualni i likovni te tematski sadržaj umjetničkog djela s iskustvom iz svakodnevnog života; razlikuje područja umjetničkog izražavanja, vrsta zanimanja, kulturno umjetničkih događanja, institucija i spomenika koje poznaje iz vlastitog iskustva.


SADRŽAJ

Učenik prepoznaje njemu bliske sadržaje kao produkt likovnog i vizualnog izražavanja (crtež, slika, kip, spomenik, animirani i igrani film, fotografija, kazališna/lutkarska predstava, slikovnica/ilustracija).

Učenik na konkretnim primjerima iz svakodnevnog života i svoje okoline prepoznaje i imenuje neke vrste zanimanja (slikar, kipar, fotograf), institucija i spomenika iz svog kraja s područja likovnih i vizualnih umjetnosti te kulturno – umjetničkih događanja (izložba, kazališna predstava itd.).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ostvarivanje ishoda se prati i ne podliježe vrednovanju.

Ishod se može realizirati kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa te tijekom izvanučioničke nastave.

Ovaj ishod može se realizirati i kroz izvanškolske aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama i institucijama.

Tijekom prve dvije godine učenja učenik sudjeluje u najmanje jednoj organiziranoj izvanškolskoj aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama ili institucijama.

Preporučeni oblici rada:

  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije
  • uključivanje učenika u aktivnosti organizirane od kulturno – umjetničkih institucija (različite vrste radionica)
  • posjet umjetničkom ateljeu, arhitektonskom ili dizajnerskom studiju i sl.
  • osmišljavanje i izvedba projekata u suradnji s umjetnicima.