ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi:

  • likovni jezik (obvezni pojmovi likovnog jezika i oni za koje učitelj smatra da mu mogu pomoći pri realizaciji ideje u određenom zadatku)
  • iskustvo usmjerenog opažanja
  • doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama
  • slobodne asocijacije na temelju poticaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “ DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite doživljaje i sadržaje koristeći likovni jezik i udaljene slobodne asocijacije.


SADRŽAJ

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi likovni jezik tako da kreće od doživljaja cjeline prema detalju.

Obvezni likovni pojmovi:

Značenje crta: obrisne i gradbene crte.

Boja: Tonsko stupnjevanje. Tonsko i kolorističko izražavanje. Komplementarni kontrast.

Ploha: otisak, matrica, pozitiv – negativ; različite vrste površina (umjetnička djela i okolina).

Crtačka, slikarska i plastička tekstura.

Masa i prostor: različiti odnosi mase i prostora; reljef.

Omjer veličina likova i masa; ravnoteža (simetrija i asimetrija).

Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja:

  • osobni sadržaji (osjećaji, misli, iskustva, stavovi i vrijednosti)
  • sadržaji likovne/vizualne umjetnosti ili sadržaji/izraz drugih umjetničkih područja
  • sadržaji iz svakodnevnog života i neposredne okoline (informacije).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik upoznaje i druge likovne pojmove, ako učitelj smatra da mu mogu pomoći u realizaciji ideje u određenome zadatku.

Učenika se potiče na izražavanje pokretom, zvukom, glumom koje povezuje s likovnim izražavanjem kroz kreativnu igru.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.2. Učenik demonstrira fine motoričke vještine upotrebom različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitom likovnom izražavanju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik istražuje likovne materijale i postupke u svrhu izrade likovnog uratka.

Uočava i izražava osobitosti likovnih materijala i postupaka pri njihovoj upotrebi.

Demonstrira fine motoričke vještine (preciznost, usredotočenje, koordinacija prstiju i očiju, sitni pokreti).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik uporabljuje likovne materijale i postupke u svrhu izrade likovnog rada. Pokazuje zadovoljavajući stupanj preciznosti, kontrole materijala i izvedbe detalja.


SADRŽAJ

Učenik koristi neke od predloženih likovnih materijala i tehnika:

Crtački: olovka, ugljen, kreda, flomaster, tuš, pero, kist, lavirani tuš.

Slikarski: akvarel, gvaš, tempere, pastel, flomasteri, kolaž papir, kolaž iz časopisa.

Prostorno-plastički: glina, glinamol, papir-plastika, ambalaža i drugi materijali, aluminijska folija, kaširani papir (papir mâšé).

Grafički: monotipija, kartonski tisak.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učitelj potiče učenika na korištenje većeg broja tehnika i postupaka te na istraživanje njihovih mogućnosti. Vrednuje se učenikov osobni napredak pri korištenju određene tehnike i razvoju finih motoričkih vještina.

Mogućnosti kontrole likovnih materijala uključuju pritisak, nagib, spajanje, i druge postupke.

Razina usvojenosti odnosi se na konkretnu demonstraciju na nastavi te se može i ne mora sumativno vrednovati.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.3. Učenik u vlastitome radu koristi tehničke i izražajne mogućnosti novomedijskih tehnologija.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik digitalnim fotoaparatom (digitalni fotoaparat, pametni telefon) bilježi sadržaje iz okoline koristeći znanje o likovnom jeziku i drugim likovnim pojmovima; zabilježene sadržaje interpretira u vlastitom vizualnom radu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik primjenjuje osnovne izražajne mogućnosti likovnog jezika pri bilježenju sadržaja iz vlastite okoline digitalnom kamerom.


SADRŽAJ

Kadar, plan i neki od likovnih pojmova predviđenih ishodom A.3.1.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishod se ostvaruje zajedno s ishodom A.3.1. te sa na taj način i vrednuje. Ostvaruje se u skladu s tehničkim mogućnostima škole i učenika. Učenici mogu raditi u paru ili skupini te se zajednički služiti dostupnom tehnologijom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. B.3.1. Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik opisuje osobni doživljaj djela i povezuje ga s vlastitim osjećajima, iskustvom i mislima.

Učenik opisuje:

  • materijale i postupke
  • likovne elemente i kompozicijska načela
  • tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik opaža detalje i karakteristike tematskih i likovno/vizualnih sadržaja (likovni jezik, materijali, primjeri iz okoline) stvarajući poveznice s osobnim doživljajem.


SADRŽAJ

Učenik upoznaje i istražuje djela i različite oblike izražavanja iz područja likovnih i vizualnih umjetnosti: crtež, slikarstvo, skulptura, grafika, vizualne komunikacije i dizajn (grafički, produkt), arhitektura i urbanizam, fotografija, film (igrani i animirani), strip, scenografija, kostimografija, lutkarstvo.

Tijekom treće i četvrte godine učenja u neposrednome susretu, u stvarnome prostoru, učenik upoznaje i istražuje barem jedan od navedenih tipova spomenika: skulptura u javnome prostoru, elementi grada i sela, lokaliteta ili pojedinačnih arhitektonskih objekata.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik može upoznavati i istraživati umjetnička djela kroz stvaralačke zadatke i/ili kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa.

Preporučeni oblici rada:

  • izvanučionička nastava
  • projektna nastava/projektni zadatci (organizirani u vanjskom prostoru škole ili mjesta u kojem se škola nalazi)
  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. B.3.2.Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik opisuje i uspoređuje likovne ili vizualne radove prema kriterijima: likovnog jezika, likovnih materijala, tehnika i/ili vizualnih medija, prikaza motiva te originalnosti i uloženog truda.
  • Učenik prepoznaje poticaj, osnovnu ideju/poruku te način na koji je to izraženo u likovnom ili vizualnom radu.
  • Učenik prepoznaje da je zadani likovni/vizualni problem moguće riješiti na više (jednakovrijednih) načina.
  • Učenik prepoznaje razinu osobnog zadovoljstva u stvaralačkom procesu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik opisuje vlastiti doživljaj stvaranja, uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad s radovima drugih učenika prepoznajući upotrebu likovnog jezika, likovnih materijala, prikaza teme ili motiva.


SADRŽAJ

Sadržaji ishoda B.3.2. istovjetni su sadržajima ishoda A.3.1.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenika se potiče da prepoznaje razinu osobnog zadovoljstva u stvaralačkom procesu: u rasponu od zadovoljstva zbog sudjelovanja preko trenutačnog zadovoljstva aktivnošću do potpunog uživljavanja u aktivnost
  • aktivnosti opisivanja mogu se događati tijekom stvaranja i po dovršetku likovnog ili vizualnog uratka.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. C.3.1. Učenik opisuje i u likovnom i vizualnom radu interpretira kako je oblikovanje vizualne okoline povezano s aktivnostima i namjenama koje se u njoj odvijaju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Likovnim i vizualnim izražavanjem učenik:

  • uočava na koji način prostornom organizacijom čovjek prilagođava svoj životni prostor prirodnom okruženju i svojim potrebama te izrađuje plan i maketu mjesta
  • opisuje i u crtežu ili maketi varira oblik uporabnog predmeta vezanog uz njegove svakodnevne aktivnosti
  • razlikuje različite tipove vizualnih znakova u okolini te oblikuje piktograme vezane uz svakodnevne aktivnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik izrađuje maketu i/ili plan mjesta s manjim brojem detalja; uočava i u vlastitome radu interpretira različite osobine uporabnih predmeta i vizualnih znakova.


SADRŽAJ
Plan i maketa mjesta. Tlocrt.

Zaštitni znak, piktogram.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Ishod se ostvaruje zajedno s ishodom A.3.1. te sa na taj način i vrednuje.

Učenik istražuje primjere arhitekture i urbanizma te ih uspoređuje s njemu dostupnim primjerima i iskustvima iz svakodnevnog života.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. C.3.2.Učenik povezuje umjetničko djelo s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik povezuje vizualni ili likovni i tematski sadržaj određenog umjetničkog djela s iskustvom iz svakodnevnog života.
  • Učenik prepoznaje i imenuje različite sadržaje iz svoje okoline kao produkt likovnog ili vizualnog izražavanja (umjetničko djelo; spomenik).
  • Učenik opisuje djela kulturne i tradicijske baštine svog kraja te nalazi poveznice s društvenim kontekstom u kojem su nastala (način života, običaji).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik povezuje vizualni i likovni te tematski sadržaj umjetničkog djela s iskustvom iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom; opisuje djela kulturne baštine iz različitih krajeva i kultura.


SADRŽAJ

Sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učenik navodi i opisuje konkretne primjere različitih oblika umjetničkog izražavanja, vrsta zanimanja, kulturno umjetničkih događanja, institucija i spomenika iz svog kraja s područja likovnih i vizualnih umjetnosti koje je posjetio i /ili upoznao (učitelj odabire od preporučenih sadržaja one koji su dostupni učenicima: muzej, galerija, izložba, radionica, kazalište).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ostvarivanje ishoda se prati i ne podliježe vrednovanju.

Ishod se može realizirati kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa te tijekom izvanučioničke nastave.

Ovaj ishod može se realizirati i kroz izvanškolske aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama i institucijama.

Tijekom treće i četvrte godine učenja preporučeno je da učenik sudjeluje u najmanje jednoj organiziranoj izvanškolskoj aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama, ustanovama i umjetnicima.

Preporučeni oblici rada:

  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije
  • uključivanje učenika u aktivnosti organizirane od kulturno-umjetničkih institucija (različite vrste radionica)
  • posjet umjetničkom ateljeu, arhitektonskom ili dizajnerskom studiju i sl.
  • osmišljavanje i izvedba projekata u suradnji s umjetnicima.

Ishod se može realizirati kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa te tijekom izvanučioničke nastave.

Ovaj ishod može se reazlirati i kroz izvanškolske aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama i institucijama.