ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.1. Učenik razgovara i govori tekstove jednostavne strukture.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje svakodnevne komunikacijske situacije – govori kraći tekst prema jednostavnoj strukturi: uvod, središnji dio, završetak
  • pripovijeda događaje nižući ih kronološki
  • služi se novim riječima u skladu s komunikacijskom situacijom i temom
  • u govornim situacijama samostalno prilagođava ton, intonaciju i stil
  • točno izgovara ogledne i česte riječi koje su dio aktivnoga rječnika u kojima su glasovi č, ć, dž, đ, ije/je/e/i
  • pažljivo i uljudno sluša sugovornika ne prekidajući ga u govorenju

SADRŽAJ

tekstovi: jednostavni dijaloški i monološki tekstovi, kratki pripovjedni tekst, opis predmeta ili lika, molba, kratko izlaganje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.2. Učenik sluša tekst i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • sluša tekst prema zadanim smjernicama: unaprijed zadana pitanja i upute
  • odgovara na pitanja o poslušanome tekstu
  • postavlja pitanja o poslušanome tekstu
  • prepričava poslušani tekst
  • izdvaja nepoznate riječi, pretpostavlja značenje riječi na temelju sadržaja teksta i upotrebljava ih
  • izražava mišljenje o poslušanome tekstu
  • razumije ulogu i korisnost slušanja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

sluša tekstove i prepoznaje važne podatke u poslušanome tekstu


SADRŽAJ

tekstovi: obavijesni tekstovi primjereni jezičnom razvoju i dobi (radijske emisije, reklame, najave filmova i emisija), zvučni zapisi književnih tekstova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.3. Učenik čita tekst i pronalazi važne podatke u tekstu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • uočava grafičku strukturu teksta: naslov, tijelo teksta, ilustracije i/ili fotgorafije, rubrike
  • odgovara na pitanja o pročitanome tekstu
  • postavlja pitanja o pročitanome tekstu
  • pronalazi važne podatke u tekstu
  • pronalazi i objašnjava podatke u grafičkim prikazima
  • pojašnjava i popravlja razumijevanje pročitanoga teksta čitajući ponovo tekst
  • sažima (traži glavne misli) i prepričava tekst
  • prepoznaje nepoznate riječi i pronalazi njezino značenje na temelju sadržaja teksta i u rječniku

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita tekst i prema smjernicama pronalazi važne podatke u tekstu


SADRŽAJ

tekstovi: obavijesni, obrazovni i književni tekstovi primjereni dobi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.4. Učenik piše vođenim pisanjem jednostavne tekstove u skladu s temom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • piše jednostavne tekstove prema zadanoj ili slobodno odabranoj temi
  • piše prema predlošcima za uvježbavanje pisanja (neposrednim promatranjem, zamišljanjem, predočavanjem)
  • piše vođenim pisanjem pisani sastavak prepoznatljive trodjelne strukture (uvod, glavni dio, završetak).
  • piše različite kratke tekstove: čestitka, kratka e-poruka, pisani sastavak
  • provjerava pravopisnu točnost i slovopisnu čitkost u pisanju
  • piše ogledne i česte riječi koje su dio aktivnoga rječnika u kojima su glasovi č, ć, dž, đ, ije/je/e/i (umanjenice, uvećanice, zanimanja)
  • piše veliko početno slovo: imena ulica, trgova, naseljenih mjesta, voda i gora, ustanova u užem okružju; imena knjiga i novina
  • primjenjuje pravilo pisanja čestih višerječnih imena
  • piše dvotočku i zarez u nabrajanju

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

piše prema smjernicama jednostavne tekstove u skladu temom i vrstom, uz tematska, jezična ili stilska odstupanja primjenjujući pravopisnu i slovopisnu točnost primjerenu jezičnomu razvoju.


SADRŽAJ

tekstovi: opis predmeta ili lika, čestitka, pismo, pisani sastavak, izvješće.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učitelj priprema nastavne materijale na temelju stanja komunikacijske kompetencije učenika: metodički predlošci za pisane vježbe, vježbe smislenoga povezivanja riječi u rečenici/tekstu, vježbe dopunjavanja rečenica/teksta, vježbe skraćivanja rečenica/teksta, vježbe prepisivanja s preinakama.

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja ih razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.5. Učenik oblikuje tekst služeći se imenicama, glagolima i pridjevima, uvažavajući gramatička i pravopisna pravila.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • uočava glagolsku radnju, stanje ili zbivanje na oglednim primjerima
  • piše pridjeve uz imenice da bi stvorio življu i potpuniju sliku
  • prepoznaje glagole i pridjeve na oglednim primjerima
  • prepoznaje ogledne i česte umanjenice i uvećanice
  • razlikuje jesnu i niječnu rečenicu

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prema smjernicama upotrebljava riječi u sintagmama i rečenicama te vođenim pisanjem oblikuje kratki tekst u skladu s ovladanim gramatičkim i pravopisnim znanjima, tematski povezan sa svakodnevnim komunikacijskim situacijama


 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.6. Učenik razlikuje uporabu zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika s obzirom na komunikacijsku situaciju.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • uočava uvjetovanost uporabe zavičajnoga idioma ili hrvatskoga standardnog jezika komunikacijskom situacijom
  • istražuje u mjesnim knjižnicama i zavičajnim muzejima tekstove vezane uz jezični identitet i baštinu
  • prepoznaje povijesne jezične dokumente i spomenike kao kulturnu baštinu mjesta/zavičaja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

uz pomoć učitelja u govornoj i pisanoj komunikaciji uočava razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.1. Učenik povezuje sadržaj i temu književnoga teksta s vlastitim iskustvom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • iskazuje misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta
  • prepoznaje temu književnoga teksta
  • povezuje temu književnoga teksta s vlastitim iskustvom
  • navodi sličnosti i razlike između sadržaja i teme književnoga teksta i vlastitoga životnog iskustva
  • uspoređuje misli i osjećaje nakon čitanja teksta sa zapažanjima ostalih učenika
  • prepoznaje etičke vrijednosti teksta

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

izražava zapažanja nakon slušanja/čitanja književnoga teksta, povezuje temu i sadržaj teksta s vlastitim iskustvom te prepoznaje etičke vrijednosti.


SADRŽAJ

tekstovi: priča, bajka, basna, pjesma, igrokaz, dječji roman, legenda, slikovnica, pripovijetka.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.2. Učenik čita književni tekst i uočava pojedinosti književnoga jezika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje i izdvaja temu književnoga teksta
  • prepoznaje redoslijed događaja
  • povezuje likove s mjestom i vremenom radnje
  • opisuje likove prema izgledu, ponašanju i govoru
  • uočava ritam, rimu i usporedbu u poeziji za djecu
  • uočava ponavljanja u stihu, strofi ili pjesmi
  • uočava pjesničke slike
  • uočava emocionalnost i slikovitost teksta
  • uočava posebnost poetskog izraza: slikovitost, zvučnost i ritmičnost

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita književni tekst i prema smjernicama uočava pojedinosti književnoga jezika.


SADRŽAJ

tekstovi: lirska, šaljiva, domoljubna, pejzažna lirska pjesma, priča, dječji roman, dječji igrokaz, legenda, slikovnica, pripovijetka, basna.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.3. Učenik čita prema vlastitome interesu te razlikuje vrste knjiga za djecu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje slikovnicu, zbirku pjesama, zbirku priča, dječji roman, basnu, igrokaz
  • razvija čitateljske navike kontinuiranim čitanjem i motivacijom za čitanjem različitih žanrova
  • izrađuje popis pročitanih knjiga
  • objašnjava razloge vlastitoga izbora knjiga za čitanje
  • preporučuje ostalim učenicima knjige koje je pročitao i koje su mu bile zanimljive
  • sudjeluje u radionicama za poticanje čitanja u školskoj knjižnici

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje
  • istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska
  • stvara različite individualne uratke: stvara na dijalektu / mjesnom govoru, piše i crta slikovnicu, glumi u igrokazu, stvara novinsku stranicu, piše pismo podrške, crta naslovnicu knjige, crta plakat, crta strip
  • razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

SADRŽAJ

Učitelj priprema nastavne materijale na temelju inicijalnog stanja komunikacijske kompetencije učenika: metodički predlošci za  pisane vježbe, vježbe smislenoga povezivanja riječi u rečenici/tekstu, vježbe dopunjavanja rečenica/teksta, vježbe skraćivanja    rečenica/teksta, vježbe prepisivanja s preinakama.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične    provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj  cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja i razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i  socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.1. Učenik pronalazi podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi učenika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje različite izvore informacija: digitalni udžbenici, tekstovi u zabavno-obrazovnim časopisima i knjigama za djecu te na obrazovnim mrežnim stranicama
  • pronalazi i kombinira podatke iz različitih izvora primjerenih dobi
  • izdvaja važne podatke iz teksta i razvrstava ih prema uputi, te prenosi tekst u druge oblike ili medije

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prima poruku iz različitih medija, uključuje nove informacije i izdvaja važne podatke te ih oblikuje u novi medijski sadržaj.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.2. Učenik razlikuje tiskane publikacije primjerene dobi i interesima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje knjige, udžbenike, časopise, plakate, strip, brošure, reklamne letke
  • samostalno i redovito čita tekstove u književnim i zabavno-obrazovnim časopisima za djecu i iskazuje mišljenje o njima
  • čita stripove i razlikuje ih od ostalih tiskanih medijskih tekstova
  • stvara kroz igru vlastite uratke potaknute određenim medijskim sadržajem

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

nabraja tiskane medije i razlikuje sadržaje u njima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.3. Učenik razlikuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • posjećuje kulturne događaje i sudjeluje u njima
  • iskazuje svoje mišljenje o kulturnome događaju (atmosferi, raspoloženju)
  • razgovara s ostalim učenicima nakon kulturnoga događaja
  • izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem
  • izražava svoj doživljaj kulturnoga događaja crtežom, slikom, govorom ili kratkim tekstom

SADRŽAJ

kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima primjerene uzrastu i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim (gradskim, mjesnim) knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci, hrvatska kulturna i prirodna baština na svjetskoj razini (spomenici pod zaštitom UNESCO-a i nematerijalna svjetska baština u Hrvatskoj – narodni običaji i uratci).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice.