ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. A.3.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Poznaje određeni broj kraćih skladbi (cjelovite skladbe, stavci ili ulomci) različitih vrsta glazbe (klasična, tradicijska, popularna, jazz, filmska glazba).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Poznaje 3 -10 kraćih skladbi.


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik poznaje 3 – 10 skladbi
  • poželjno je upoznavanje skladbe provesti pomoću audio i/ili videozapisa dviju ili više izvedbi iste skladbe
  • za realizaciju ishoda A.3.1. kod kraćih skladbi obvezno je cjelovito slušanje, a preporuča se i višekratno (ne nužno uzastopno) slušanje
  • višekratnim slušanjem učitelj će poticati učenika na zapamćivanje skladbe (dijela ili cjelovite skladbe), imena skladatelja i naziva skladbe
  • učitelj će tijekom godine na različite načine pratiti ostvarenje ishoda (preporučuju se formativni oblici praćenja)
  • učitelj će ustrajnim i kontinuiranim radom poticati učenike na što višu razinu poznavanja glazbenih djela
  • poželjno je da učenik s učiteljem posjeti najmanje jedan glazbeno-kulturni događaj
  • učitelj samostalno odabire glazbena djela za slušanje primjerena dobi učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.3.2. Učenik temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice:

  • metar/dobe
  • tempo
  • visina tona
  • dinamika
  • boja/izvođači
  • oblik.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Razlikuje glazbeno-izražajne sastavnice (jednu od druge).


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik pljeskanjem ili koračanjem tijekom slušanja označava metar/dobe te prepoznaje dvodobnost i trodobnost
  • učenik prepoznaje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice (uz pomoć učitelja / uz poticaj učitelja / samostalno), s naglaskom na kontrastna obilježja:
  • tempo – brzo, umjereno, polagano
  • visina tona – visoko, srednje, duboko
  • melodija – uzlazna, silazna, pjevna
  • dinamika – glasno, srednje glasno, srednje tiho, tiho; postupno glasnije, postupno tiše
  • boja/izvođači – jedan, više (uz neobvezno prepoznavanje pojedinih glazbala i pjevačkih glasova)
  • oblik – isto, različito (dijelovi pjesme/skladbe).
  • Napomena: od učenika se ne traži korištenje stručne terminologije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.3.1. Učenim sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe, usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih učenika te vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih i zajedničku izvedbu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi te opisuje zajedničku izvedbu.


SADRŽAJ
pjesme/brojalice i glazbene igre primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik izvodi najmanje 10 pjesama/brojalica i glazbenih igara tijekom godine
  • učenik usklađuje vlastito pjevanje/izvođenje određenog broja pjesama/brojalica i glazbenih igara s izvedbama drugih učenika
  • učenik vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih i zajedničku izvedbu
  • učitelj odabire pjesme primjerene dobi i sposobnostima učenika (određeni broj treba biti iz zavičaja)
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.3.2. Učenik pjeva/izvodi pjesme i brojalice.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Pjeva/izvodi pjesme i brojalice i pritom uvažava glazbeno-izražajne sastavnice (metar/dobe, tempo, visina tona, dinamika).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Samostalno pjeva/izvodi pjesme i brojalice.


SADRŽAJ
pjesme/brojalice i glazbene igre primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • pjeva/izvodi najmanje 10 pjesama/brojalica tijekom godine
  • učitelj potiče pjevanje/izvođenje određenog broja pjesama/brojalica napamet (prema sposobnostima i interesu učenika)
  • preporuča se višekratno izvođenje/uvježbavanje pjesama/brojalica na različite načine
  • učitelj odabire pjesme primjerene dobi i sposobnostima učenika
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • učenik uvažava sljedeće glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe (dvodobna, trodobna, četverodobna), tempo (brz, umjeren, spor, postupno sporije/brže), dinamika (glasno, srednje glasno, tiho, postupno glasnije/tiše).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.3.3. Učenik izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Izvodi glazbene igre uz pjevanje, s tonovima/melodijama /ritmovima, uz slušanje glazbe te prati glazbu pokretom, a pritom opaža i uvažava glazbeno-izražajne sastavnice.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Samostalno izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe.


SADRŽAJ
glazbene igre primjerene dobi i sposobnostima učenika, cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik prati glazbu pokretom/plesom, a pritom opaža te uvažava glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe (dvodobna, trodobna), tempo (brz, umjeren, spor), dinamika (glasno, srednje glasno, tiho)
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • učitelj odabire igre i skladbe primjerene dobi i sposobnostima učenika (određeni broj treba biti iz zavičaja).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.3.4.Učenik stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline te svira uz pjesme/brojalice koje izvodi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline pjevanjem, pokretom/plesom, pljeskanjem, lupkanjem, koračanjem i/ili udaraljkama.
Svira na udaraljkama ili tjeloglazbom uz pjesme/brojalice koje pjeva/izvodi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline pjevanjem, pokretom, pljeskanjem, lupkanjem, koračanjem i/ili udaraljkama.

Svira na udaraljkama (dječji instrumentarij) ili tjeloglazbom uz pjesme/brojalice koje pjeva/izvodi.


SADRŽAJ
pjesme/brojalice i glazbene igre primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • učenik stvara/improvizira melodijske cjeline pjevanjem ili sviranjem
  • učenik stvara/improvizira ritamske cjeline glasom, pokretom/plesom, pljeskanjem, lupkanjem, koračanjem i/ili udaraljkama.
  • učenik pljeskanjem ili koračanjem označava metar/dobe
  • učenik pljeskanjem ili na udaraljkama svira ritam
  • učenik svira na udaraljkama ili tjeloglazbom uz skladbe i pjesme/brojalice koje pjeva/izvodi
  • učenik prati glazbu pokretom/plesom, a pritom opaža te uvažava glazbeno-izražajne sastavnice
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • učitelj odabire igre i skladbe primjerene dobi i sposobnostima učenika (određeni broj treba biti iz zavičaja).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. C.3.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.) te razlikuje pojedine vrste glazbe.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.).
Razlikuje pojedine vrste pjesama (npr. autorska, tradicijska) i vrste glazbe (npr. klasična, popularna).


SADRŽAJ

glazbeno-kulturni događaj u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishod C.3.1. realizira se kroz ishode A i B domene.