ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.2.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Poznaje određeni broj kraćih skladbi (cjelovite skladbe, stavci ili ulomci) različitih vrsta glazbe (klasična, tradicijska, popularna, jazz, filmska glazba).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Poznaje 3 – 10 kraćih skladbi.


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik poznaje 3 – 10 skladbi
  • poželjno je upoznavanje skladbe provesti pomoću audio i/ili videozapisa dviju ili više izvedbi iste skladbe
  • za realizaciju ishoda A.2.1. kod kraćih skladbi obvezno je cjelovito slušanje, a preporuča se i višekratno (ne nužno uzastopno) slušanje
  • višekratnim slušanjem učitelj će poticati učenika na zapamćivanje skladbe (dijela ili cjelovite skladbe), imena skladatelja i naziva skladbe
  • učitelj će tijekom godine na različite načine pratiti ostvarenje ishoda (preporučuju se formativni oblici praćenja)
  • učitelj će ustrajnim i kontinuiranim radom poticati učenike na što višu razinu poznavanja glazbenih djela
  • poželjno je da učenik s učiteljem posjeti najmanje jedan glazbeno-kulturni događaj
  • učitelj samostalno odabire glazbena djela za slušanje, primjerena dobi učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.2.2. Učenik temeljem slušanja, razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice:

  • metar/dobe
  • tempo
  • visina tona
  • dinamika
  • boja/izvođači.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Razlikuje glazbeno-izražajne sastavnice (jednu od druge).


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • učenik pljeskanjem ili koračanjem tijekom slušanja označava metar/dobe
  • učenik prepoznaje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice (uz pomoć učitelja / uz poticaj učitelja / samostalno), s naglaskom na kontrastna obilježja:
  • tempo – brz, umjeren, spor
  • visina tona – visoko, srednje, duboko
  • dinamika – glasno, srednje glasno, tiho
  • boja/izvođači – jedan, više (uz neobvezno prepoznavanje pojedinih glazbala i pjevačkih glasova).
  • Napomena: od učenika se ne traži korištenje stručne terminologije.