ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.4.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Poznaje određeni broj kraćih skladbi (cjelovite skladbe, stavci ili ulomci) različitih vrsta glazbe (klasična, tradicijska, popularna, jazz, filmska glazba).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Poznaje 3 -10 skladbi.


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE OSGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • učenik poznaje 3 – 10 skladbi
  • poželjno je upoznavanje skladbe provesti pomoću audio i/ili videozapisa dviju ili više izvedbi iste skladbe
  • za realizaciju ishoda A.4.1. kod kraćih skladbi obvezno je cjelovito slušanje, a preporuča se i višekratno slušanje
  • višekratnim slušanjem učitelj će poticati učenika na zapamćivanje skladbe (dijela ili cjelovite skladbe), imena skladatelja i naziva skladbe
  • učitelj će tijekom godine na različite načine pratiti ostvarenje ishoda (preporučuju se formativni oblici praćenja)
  • učitelj će ustrajnim i kontinuiranim radom poticati učenike na što višu razinu poznavanja glazbenih djela
  • poželjno je da učenik s učiteljem posjeti najmanje jedan glazbeno-kulturni događaj
  • učitelj samostalno odabire glazbena djela za slušanje primjerena dobi učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.4.2Učenik temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice, osnovne skupine glazbala i pjevačkih glasova te boje muških i ženskih pjevačkih glasova.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe, tempo/puls, visina tona, melodija, dinamika, boja/izvođači, oblik.
  • Razlikuje osnovne skupine glazbala (glazbala s tipkama, glazbala sa žicama, puhačka glazbala i udaraljke).
  • Razlikuje osnovne skupine pjevačkih glasova (dječji, ženski, muški) i boje pjevačkih glasova (duboki, srednje visoki i visoki muški i ženski glas).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice, osnovne skupine glazbala i pjevačkih glasova te boje muških i ženskih pjevačkih glasova.


SADRŽAJ

cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik pljeskanjem ili koračanjem tijekom slušanja označava metar/dobe te prepoznaje dvodobnost i trodobnost
  • učenik prepoznaje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice (uz pomoć učitelja / uz poticaj učitelja / samostalno), s naglaskom na kontrastna obilježja:
  • tempo – brzo, umjereno, polagano; postupno ubrzavanje, postupno usporavanje
  • visina tona – visoko, srednje, duboko
  • melodija – uzlazna, silazna, pjevna, postupna, skokovita
  • dinamika – glasno, srednje glasno, srednje tiho, tiho; postupno glasnije, postupno tiše
  • boja/izvođači – jedan, više (uz prepoznavanje pojedinih glazbala/skupina glazbala i pjevačkih glasova / boje pjevačkih glasova (duboki, srednje visoki i visoki muški i ženski glas)
  • oblik – uočavanje dijelova koji isto i različito zvuče.
  • Napomena: učenici će postupno upoznavati talijanske oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. B.4.1Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe, usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih učenika, pokazuje ustrajnost i koncentraciju, obogaćuje izvođenje novim izražajnim elementima te vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih i zajedničku izvedbu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi te vrednuje zajedničku izvedbu.


SADRŽAJ
pjesme i skladbe prilagođene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • sve aktivnosti se izvode u poticajnom ozračju
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 
OŠ. GK. B.4.2.Učenik pjevanjem izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Pjevanjem izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta. Uvažava pravila kulture pjevanja, intonaciju, ritam, tekst, glazbeno-izražajne sastavnice i stilska obilježja pjesme.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pjeva/izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta te pritom djelomično uvažava pravila kulture pjevanja, intonaciju, ritam i tekst.


SADRŽAJ
umjetnički vrijedne autorske i tradicijske pjesme različitih vrsta prilagođene opsegu glasa i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama/brojalica tijekom godine
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • učenik uvažava sljedeće glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe (dvodobna, trodobna, četverodobna), tempo (brz, umjeren, spor, postupno sporije/brže), dinamika (glasno,srednje glasno, tiho, postupno glasnije/tiše).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.4.3. Učenik izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi glazbene igre uz pjevanje, s tonovima/melodijama /ritmovima uz slušanje glazbe te prati glazbu pokretom, a pritom opaža i uvažava glazbeno-izražajne sastavnice.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Samostalno izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe.


SADRŽAJ

glazbene igre osmišljene u svrhu razvoja glazbenih vještina (slušno prepoznavanje, ritamske vježbe, intonacijske vještine).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • aktivnosti se odvijaju u poticajnom ozračju
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • važno je omogućiti aktivnosti za slobodno izražavanje uz glazbu, kao i strukturirane aktivnosti s jasno postavljenim pravilima poput igara.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.4.4. Učenik sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu. Sudjeluje u različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenog stvaralaštva.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Svira pratnju u poznatim skladbama i/ili samostalno svira kraće instrumentalne skladbe služeći se notnim pismom za potrebe sviranja i/ili računalnim programima za notografiju.
  • Izražava se pokretom uz glazbu.
  • Sudjeluje u različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenoga stvaralaštva.
  • Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Svira dobe, kraće ritamske obrasce i pratnju te kraće instrumentalne skladbe. Izražava se pokretom uz glazbu prateći pokretom glazbeno-izražajne sastavnice i/ili izvodeći plesnu koreografiju i/ili oblikujući nove plesne strukture. Sudjeluje u više različitih aktivnosti glazbenog stvaralaštva. Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega.


SADRŽAJ

pjesme i skladbe prilagođene interesu i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učitelj odabire jednu ili više aktivnosti za realizaciju ishoda sukladno interesu i sposobnostima učenika te mogućnostima ostvarenja
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • za potrebe sviranja učenici se koriste tjeloglazbom, dječjim instrumentarijem, melodijskim udaraljkama ili drugim jednostavnijim melodijskim glazbalima
  • učenike se može poučiti notnom pismu za potrebe sviranja te potaknuti na korištenje računalnih programa za notografiju
  • pokretom uz glazbu učenici mogu osvještavati i pratiti glazbeno-izražajne sastavnice (tempo, dinamiku, oblik) i/ili izvoditi plesnu koreografiju različitih djela klasične, tradicijske i popularne glazbe i/ili oblikujući nove plesne strukture samostalno ili u skupini
  • učenik se može stvaralački izražavati sudjelujući u aktivnostima pjevanja, sviranja, plesa, pokreta te uporabe IKT-a samostalno ili u skupini
  • učenike se potiče na javnu samostalnu ili skupnu izvedbu u razredu, školi, lokalnoj zajednici.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. C.4.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge i vrste glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe, opisuje karakter i ugođaj skladbe te razlikuje pojedine vrste glazbe.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Prepoznaje različite uloge glazbe.

Opisuje karakter i ugođaj skladbe.

Razlikuje pojedine vrste pjesama (npr. autorska, tradicijska) i vrste glazbe (npr. klasična, popularna, filmska, jazz).


SADRŽAJ

cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

temeljem slušanja i izvođenja prepoznaje sličnosti i razlike pojedinih vrsta glazbe, kao i različite uloge koje glazba može imati u životu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. C.4.2. Učenik temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja hrvatske tradicijske glazbe u vlastitoj sredini (lokalnoj zajednici).

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Temeljem slušanja, pjevanja i plesa/pokreta upoznaje obilježja glazbe i drugih umjetnosti (tekst, ples/pokret, odjeća i obuća) u hrvatskoj tradicijskoj glazbi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Opaža i opisuje većinu obilježja hrvatske tradicijske glazbe u vlastitoj sredini (lokalnoj zajednici).


SADRŽAJ

tradicijske pjesme i plesovi, tekstom i kontekstom prilagođene učenicima.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

tradicijska se glazba upoznaje prema načelu zavičajnosti

nakon tradicijske glazbe u vlastitoj sredini u 5. i 6. razredu upoznaje se glazba preostalih regija Hrvatske, uključujući i glazbu manjinskih kultura.