ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. B.4.1Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe, usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih učenika, pokazuje ustrajnost i koncentraciju, obogaćuje izvođenje novim izražajnim elementima te vrednuje vlastitu izvedbu, izvedbe drugih i zajedničku izvedbu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Sudjeluje u zajedničkoj izvedbi te vrednuje zajedničku izvedbu.


SADRŽAJ
pjesme i skladbe prilagođene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • sve aktivnosti se izvode u poticajnom ozračju
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 
OŠ. GK. B.4.2.Učenik pjevanjem izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Pjevanjem izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta. Uvažava pravila kulture pjevanja, intonaciju, ritam, tekst, glazbeno-izražajne sastavnice i stilska obilježja pjesme.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pjeva/izvodi autorske i tradicijske pjesme iz Hrvatske i svijeta te pritom djelomično uvažava pravila kulture pjevanja, intonaciju, ritam i tekst.


SADRŽAJ
umjetnički vrijedne autorske i tradicijske pjesme različitih vrsta prilagođene opsegu glasa i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • pjeva/izvodi najmanje 15 pjesama/brojalica tijekom godine
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • učenik uvažava sljedeće glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe (dvodobna, trodobna, četverodobna), tempo (brz, umjeren, spor, postupno sporije/brže), dinamika (glasno,srednje glasno, tiho, postupno glasnije/tiše).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.4.3. Učenik izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi glazbene igre uz pjevanje, s tonovima/melodijama /ritmovima uz slušanje glazbe te prati glazbu pokretom, a pritom opaža i uvažava glazbeno-izražajne sastavnice.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Samostalno izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe.


SADRŽAJ

glazbene igre osmišljene u svrhu razvoja glazbenih vještina (slušno prepoznavanje, ritamske vježbe, intonacijske vještine).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • aktivnosti se odvijaju u poticajnom ozračju
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • važno je omogućiti aktivnosti za slobodno izražavanje uz glazbu, kao i strukturirane aktivnosti s jasno postavljenim pravilima poput igara.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. B.4.4. Učenik sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu. Sudjeluje u različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenog stvaralaštva.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Svira pratnju u poznatim skladbama i/ili samostalno svira kraće instrumentalne skladbe služeći se notnim pismom za potrebe sviranja i/ili računalnim programima za notografiju.
  • Izražava se pokretom uz glazbu.
  • Sudjeluje u različitim glazbenim igrama i aktivnostima glazbenoga stvaralaštva.
  • Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Svira dobe, kraće ritamske obrasce i pratnju te kraće instrumentalne skladbe. Izražava se pokretom uz glazbu prateći pokretom glazbeno-izražajne sastavnice i/ili izvodeći plesnu koreografiju i/ili oblikujući nove plesne strukture. Sudjeluje u više različitih aktivnosti glazbenog stvaralaštva. Predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega.


SADRŽAJ

pjesme i skladbe prilagođene interesu i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učitelj odabire jednu ili više aktivnosti za realizaciju ishoda sukladno interesu i sposobnostima učenika te mogućnostima ostvarenja
  • kod učenika s manje razvijenim glazbenim sposobnostima vrednovanje naučenoga (brojčano ocjenjivanje) treba se temeljiti na njegovu odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost
  • za potrebe sviranja učenici se koriste tjeloglazbom, dječjim instrumentarijem, melodijskim udaraljkama ili drugim jednostavnijim melodijskim glazbalima
  • učenike se može poučiti notnom pismu za potrebe sviranja te potaknuti na korištenje računalnih programa za notografiju
  • pokretom uz glazbu učenici mogu osvještavati i pratiti glazbeno-izražajne sastavnice (tempo, dinamiku, oblik) i/ili izvoditi plesnu koreografiju različitih djela klasične, tradicijske i popularne glazbe i/ili oblikujući nove plesne strukture samostalno ili u skupini
  • učenik se može stvaralački izražavati sudjelujući u aktivnostima pjevanja, sviranja, plesa, pokreta te uporabe IKT-a samostalno ili u skupini
  • učenike se potiče na javnu samostalnu ili skupnu izvedbu u razredu, školi, lokalnoj zajednici.