ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.4.1. Učenik razgovara i govori u skladu s komunikacijskom situacijom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razgovara i govori prema zadanoj ili slobodnoj temi
  • sadržajem i strukturom govorenja cjelovito obuhvaća temu
  • organizira govor prema jednostavnoj strukturi: uvod, središnji dio, završetak
  • stvaralačkim postupcima oblikuje govorene tekstove
  • sudjeluje u organiziranoj ili spontanoj raspravi
  • poštuje pravila komunikacije u raspravi: sluša sugovornike, govori kad ima riječ
  • prepoznaje važnost neverbalne komunikacije
  • primjenjuje nove riječi u komunikacijskoj situaciji
  • poštuje društveno prihvatljiva pravila uljudne komunikacije u različitim životnim situacijama

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

razgovara u skladu sa zadanom ili slobodnom temom poštujući pravila uljudnoga ophođenja


SADRŽAJ

tekstovi: obavijest, poruka, kratki opis, organizirana i spontana rasprava, govorno oblikovani tekstovi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.4.2.Učenik sluša različite tekstove, izdvaja važne podatke i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • izdvaja važne podatke iz poslušanoga teksta prema uputi
  • oblikuje bilješke na temelju izdvojenih podataka
  • prepričava poslušani tekst na temelju bilježaka
  • objašnjava nepoznate riječi služeći se dječjim rječnicima

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

sluša različite vrste tekstova, prema smjernicama, izdvaja ključne podatke iz teksta


SADRŽAJ

tekstovi: književni i obavijesni tekstovi primjereni jezičnom razvoju i dobi, zvučni zapisi književnih tekstova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.4.3. Učenik čita tekst i prepričava sadržaj teksta služeći se bilješkama.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • povezuje grafičku strukturu teksta i sadržaj
  • izdvaja važne podatke iz teksta i piše bilješke s obzirom na sadržaj i strukturu
  • prepričava tekst na temelju bilježaka
  • objašnjava podatke u grafičkim prikazima
  • objašnjava nepoznate riječi: na temelju vođenoga razgovora, zaključivanja na temelju konteksta, s pomoću rječnika nakon čitanja teksta

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita različite vrste tekstova, prema smjernicama, izdvaja ključne podatke iz teksta


SADRŽAJ

tekstovi: obavijesni, obrazovni i književni tekstovi primjereni dobi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.4.4. Učenik piše tekstove prema jednostavnoj strukturi.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • piše tekstove poštujući strukturu: uvod, razrada i zaključak
  • piše prema predlošcima za ovladavanje gramatičkom i stilističkom normom potrebnom za strukturiranje teksta
  • piše ogledne i česte pridjeve (opisne, gradivne i posvojne pridjeve na -čki, -ćki, -ski, -ški)
  • točno piše posvojne pridjeve izvedene od vlastitih imena
  • piše veliko početno slovo: imena naroda, stanovnika, država, geografskih cjelina, knjiga, filmova, novina
  • provjerava pravopisnu točnost i slovopisnu čitkost

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prema predlošku piše kratke tekstove u skladu s razvijenom sposobnošću promatranja i zapažanja (usustavljuje zapažanja i oblikuje kompoziciju opisa) te uz pomoć učitelja provjeravajući pravopisnu točnost i slovopisnu čitkost.


SADRŽAJ

tekstovi: bilješka, pisani sastavak, SMS, poruka elektroničke pošte, pismo, sažetak, opis.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.4.5. Učenik oblikuje tekst primjenjujući znanja o imenicama, glagolima i pridjevima uvažavajući gramatička i pravopisna pravila.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • razumije gramatičku kategoriju vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi)
  • pravilno upotrebljava broj i rod imenica i pridjeva koji se s njom slažu na oglednim primjerima
  • točno oblikuje prošlo, sadašnje i buduće vrijeme
  • točno oblikuje posvojne pridjeve
  • oblikuje rečenice u kojima se poštuju pravila sročnosti
  • funkcionalno upotrebljava riječi, sintagme i rečenice u skladu s dinamikom učenja s obzirom na jezični razvoj
  • funkcionalno primjenjuje jezična znanja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

samostalno oblikuje sintagme, rečenice i kratki tekst te funkcionalno primjenjuje jezična znanja uz odstupanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.4.6. Učenik objašnjava razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • služi se hrvatskim standardnim jezikom u javnoj komunikaciji u skladu s usvojenim jezičnim pravilima
  • razlikuje mjesni govor i hrvatski standardni jezik navodeći ogledne i česte primjere
  • uočava važnost pozitivnog odnosa prema mjesnom govoru
  • uočava važnosti mjesnoga govora i prepoznaje njegovu komunikacijsku ulogu na pojedinome prostoru (raznolikost hrvatskih govora, jezične zajednice u Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske)
  • čita i sluša tekstove na kajkavskome, čakavskom i štokavskom narječju i prepoznaje kojemu narječju pripada i prepoznaje narječje kojem pripada njegov govor

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

izražava se zavičajnim govorom i prepoznaje razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnoga jezika te uočava važnost učenja hrvatskoga standardnog jezika i pozitivnoga odnosa prema mjesnom govoru.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. B.4.1. Učenik izražava doživljaj književnoga teksta u skladu s vlastitim čitateljskim iskustvom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • povezuje doživljaj i razumijevanje književnoga teksta s vlastitim misaonim i emotivnim reakcijama na tekst
  • povezuje sadržaj, temu i motive teksta s vlastitim iskustvom
  • pokazuje radoznalost, sklonost i znatiželju za komunikaciju s književnim tekstom
  • razgovara s drugim učenicima o vlastitome doživljaju teksta
  • prepoznaje vrijedne poruke i mudre izreke
  • argumentira vlastite doživljaje i zaključuje o uočenim vrijednostima književnoga teksta

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI  "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

objašnjava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje sadržaj, temu i motive teksta s vlastitim iskustvom


SADRŽAJ

tekstovi: priča, bajka, basna, pjesma, igrokaz, dječji roman, legenda, slikovnica, pripovijetka.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. B.4.2.Učenik čita književni tekst i objašnjava obilježja književnoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • objašnjava osnovna obilježja pripovijetke, pjesme, bajke, basne, zagonetke, igrokaza, biografije i dječjega romana, mudre izreke
  • prepoznaje pjesničke slike (slika u pokretu, slika u mirovanju), personifikaciju i onomatopeju u književnome tekstu
  • prepoznaje obilježja poetskih tekstova: stih, strofa, ritam, zvučnost, slikovitost, ponavljanje u stihu, pjesničke slike, onomatopeja, personifikacija
  • prepoznaje obilježja proznih tekstova: događaj, likovi, pripovjedne tehnike
  • prepoznaje obilježja dramskih tekstova: lica, dijalog, monolog

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita književni tekst, odgovara na pitanja i postavlja pitanja te prepoznaje obilježja književnoga teksta


SADRŽAJ

tekstovi: priča, pripovijetka, pjesma, igrokaz, dječji roman, poslovice.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. B.4.3. Učenik čita književne tekstove prema vlastitome interesu i obrazlaže svoj izbor.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razvija čitateljske navike kontinuiranim čitanjem i motivacijom za čitanjem različitih žanrova
  • razlikuje dječje rječnike, enciklopedije i leksikon
  • redovito izlaže svoj čitateljski izbor ostalim učenicima
  • razgovara o izabranome i pročitanom književnom djelu
  • izabire tekstove prema interesu sa šireg popisa predloženih književnih tekstova za čitanje i sa popisa novijih izdanja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. B.4.4. Učenik se stvaralački izražava potaknut književnim tekstom, iskustvima i doživljajima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje
  • prikuplja vlastite uratke u radnu mapu (portfolio) prateći vlastiti napredak
  • stvara različite individualne uratke: pripovijeda sadržaj književnoga teksta iz perspektive drugoga lika, vremena ili mjesta, izražajno čita književne tekstove, recitira/krasnoslovi, piše dnevnik, snima audioprilog, stvara fotopriču ili fotostrip

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja ih razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.4.1. Učenik izdvaja važne podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje moguće izvore podataka i informacija: stručnjaci ili drugi pojedinci, školske ili narodne/gradske knjižnice, internet
  • dolazi do podataka kombinirajući različite izvore
  • prepoznaje, preuzima, pregledava i objašnjava materijale sa školske mrežne stranice
  • upotrebljava podatke u različite svrhe: proširuje sadržaje učenja, priprema se za pisanje i govorenje

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

pregledava i pronalazi izvore podataka i izdvaja nekoliko važnih podataka prema uputi


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.4.2. Učenik razlikuje elektroničke medije primjerene dobi i interesima učenika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje televiziju, radio, internet
  • gleda emisije za djecu i razgovara o njima
  • objašnjava razliku između novinskih priloga na televiziji i radiju (primjerice, intervju)
  • pristupa društvenim mrežama uz vođenje i usmjeravanje te pretražuje mrežne portale za djecu
  • gleda animirane, dokumentarne i igrane filmove i filmove dječjega filmskog stvaralaštva tematski i sadržajno primjerene recepcijskim i spoznajnim mogućnostima
  • zamjećuje sličnosti i razlike između književnoga djela, kazališne predstave ili filma nastalih prema književnome djelu

ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

razlikuje različite vrste medija i izabire medijski sadržaj prema vlastitom interesu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.4.3. Učenik razlikuje i opisuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • posjećuje i sudjeluje u kulturnim događajima (likovnima, glazbenim, znanstveno-popularnim)
  • razgovara sa sudionicima tijekom i nakon kulturnoga događaja
  • izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem
  • izražava svoj doživljaj kulturnoga događaja crtežom, slikom, govorom ili kratkim tekstom
  • izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon posjeta kulturnom događaju

SADRŽAJ

kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima primjerene uzrastu i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim (gradskim, mjesnim) knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice.