ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi i objašnjava važnost organiziranosti.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje i razvrstava živo od neživoga u prirodi. Razvrstava biljke i životinje iz svoga okoliša u skupine prema kriteriju koji ih povezuje i objašnjava sličnosti i razlike (pripada/ ne pripada skupini po nekome kriteriju, prema obliku lista, boji cvijeta, jestivo-nejestivo, voće i povrće, žitarice, prepoznaje različite načine kretanja u prirodi i sl.). Ispituje osjetilima i prepoznaje svojstva tvari (tekuće, čvrsto, hrapavo, gusto, rijetko, oblik, boja, miris, tvrdoća, savitljivost, vodootpornost, prozirnost, sposobnost plutanja na vodi i sl.). Objašnjava važnost organiziranja/razvrstavanja otpadnih tvari u okolišu, razlikuje otpad i smeće te razvrstava otpad. Povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima.Istražuje načine brige za zdravlje. Istražuje povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem. Određuje i opisuje ulogu osnovnih dijelova tijela.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć razvrstava bića i tvari, povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima te prepoznaje važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

DOBRA

  • Razvrstava bića i tvari, opisuje kriterij razvrstavanja, povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima te uočava važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

VRLO DOBRA

  • Razvrstava bića i tvari, objašnjava kriterij razvrstavanja i važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi te opisuje i povezuje vremenske pojave s godišnjim dobima

IZNIMNA

  • Uspoređuje kriterije razvrstavanja bića i tvari, objašnjava povezanost vremenskih pojava s godišnjim dobima i važnost organiziranosti u osobnome životu i prirodi.

SADRŽAJ
Promatra i razlikuje živo od neživoga u prirodi u neposrednome okolišu. Opisuje ulogu osnovnih dijelova tijela (npr. ruke nam služe za…, glava nam služi za…). Bitno je da učenik spozna na primjerima iz svakodnevnih životnih situacija postojanje reda u svome životu radi očuvanja zdravlja (redoviti obroci, kretanje, boravak u prirodi, odijevanje i obuvanje u skladu s vremenskim uvjetima, osobna čistoća, čistoća prostora). Napomena: Kad god je moguće, ishod ostvarivati u izvanučioničkoj nastavi ili upotrebom dijelova izvorne stvarnosti.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Istražuje različitu hranu služeći se osjetilima, razvrstava ju prema određenome kriteriju, odabire potrebne namirnice za izradu vlastitih jelovnika i predstavlja rezultate. Istražuje načine brige za zdravlje (raznolika i redovita prehrana, osobna čistoća, tjelovježba, odijevanje i obuvanje, boravak u prirodi, odmor, san); Rabi jednostavne tablice za prikaz rezultata. Prikuplja prirodne materijale (cvijeće, školjke, plodove jeseni i sl.), razvrstava ih prema određenome kriteriju i opisuje njihova svojstva ili obilježja. Predstavlja rad na plakatu, panou i sl. Može prikazati sličnosti i razlike  s pomoću Vennova dijagrama. Organizira i oblikuje neposredno okružje (školski vrt, terarij, akvarij i sl.).Učenik se uz učiteljevu pomoć može koristiti različitim računalnim igrama razvrstavanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.2. 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Objašnjava važnost organiziranja i snalaženja u vremenu. Mjeri vrijeme urom i/ili štopericom, očitano vrijeme iskazuje riječima, procjenjuje i mjeri trajanje svakodnevnih i ostalih životnih aktivnosti. Uspoređuje i reda događaje koji su se dogodili tijekom sata, dana, tjedna, mjeseca i godine. Služi se kalendarom. Objašnjava organiziranost vremena u godini, navodi mjesece u godini, broj dana u pojedinim mjesecima. Upisuje i planira događanja (rođendane, blagdane i sl.) u raspored i/ili vremensku crtu. Smješta događaje povezane s neposrednim okružjem u prošlost, sadašnjost i budućnost.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć se snalazi na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

DOBRA

  • Snalazi se na kalendaru, prepoznaje organizaciju vremena na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

VRLO DOBRA

  • Snalazi se na kalendaru i objašnjava važnost organizacije vremena na kalendaru, očitava i mjeri vrijeme te opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

IZNIMNA

  • Koristi se kalendarom u organizaciji vremena, očitava i mjeri vrijeme te objašnjava i prikazuje vremenski slijed događaja u odnosu na sat u danu ili mjesec u godini.

SADRŽAJ
Očitava vrijeme na uri, snalazi se na kalendaru. Izrađuje dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji raspored i/ili vremensku lentu. Istražuje podrijetlo naziva mjeseci u godini. Napomena: Učenik se može koristiti različitim računalnim igrama i programima za prikazivanje vremenskoga slijeda događaja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Pronalazi uz učiteljevu pomoć informacije o različitim vrstama ura (npr. ura s rimskim brojkama, digitalna ura, sunčani, pješčani sat) te istražuje zanimljive izume za mjerenje vremena, npr. hrvatskoga znanstvenika Fausta Vrančića. Izrađuje pješčani sat (od plastičnih boca). Istražuje promjene izgleda i načina korištenja urom u povijesti, predviđa i prikazuje izgled ure u budućnosti.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.2.3. Učenik uspoređuje organiziranost različitih zajednica i prostora dajući primjere iz neposrednoga okružja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Navodi članove uže i šire obitelji te prikazuje organiziranost obiteljske zajednice. Opisuje što čini mjesto u kojemu živi te gdje se što nalazi i kako je organizirano. Razlikuje prirodne oblike u neposrednom okružju. Opisuje važnost organizacije prometa u svome okružju. Opisuje zanimanja u mjestu u kojemu živi. Spoznaje organiziranost zajednice u svome okružju te važnost pravila za njezino djelovanje.


RAZINE ISHODA

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uočava i uz pomoć prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa.

IZNIMNA

  • Uspoređuje i prikazuje organiziranost obiteljske zajednice, mjesta i prometa

SADRŽAJ
Učenik prikuplja podatke o svojoj obitelji (podrijetlo prezimena, rodbinske veze i sl.) i izrađuje obiteljsko stablo upoznajući organiziranost svoje obitelji. Na osnovi promatranja u svome mjestu (izvanučionička nastava) uočava i prikazuje smještaj objekata, ustanova (npr. zdravstvene, kulturne), prirodnih oblika (npr. vode tekućice, stajaćice, more, uzvisine, udubine). Uočava pješačke prijelaze, razlikuje prometne znakove važne za njegovu sigurnost, uspoređuje i razvrstava prometna sredstva, istražuje vrste prometa u mjestu i sl. te povezuje s organizacijom mjesta. Uočava povezanost prometnih sredstava s korištenjem različitih oblika energije..


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Istražuje prometna sredstva u prošlosti i zamišlja kako bi mogla izgledati u budućnosti. Izrađuje modele prometnih sredstava uz korištenje različitih materijala (prirodni materijali, otpadni, tehnološki i sl.).   Istražuje nove izume – električni, solarni automobili. Učenik prepoznaje oznake vlasništva djela i licence za dijeljenje sadržaja koje treba poštivati (simboli i piktogrami)..