ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.1. Učenik razgovara i govori tekstove jednostavne strukture.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje svakodnevne komunikacijske situacije – govori kraći tekst prema jednostavnoj strukturi: uvod, središnji dio, završetak
  • pripovijeda događaje nižući ih kronološki
  • služi se novim riječima u skladu s komunikacijskom situacijom i temom
  • u govornim situacijama samostalno prilagođava ton, intonaciju i stil
  • točno izgovara ogledne i česte riječi koje su dio aktivnoga rječnika u kojima su glasovi č, ć, dž, đ, ije/je/e/i
  • pažljivo i uljudno sluša sugovornika ne prekidajući ga u govorenju

SADRŽAJ

tekstovi: jednostavni dijaloški i monološki tekstovi, kratki pripovjedni tekst, opis predmeta ili lika, molba, kratko izlaganje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.2. Učenik sluša tekst i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • sluša tekst prema zadanim smjernicama: unaprijed zadana pitanja i upute
  • odgovara na pitanja o poslušanome tekstu
  • postavlja pitanja o poslušanome tekstu
  • prepričava poslušani tekst
  • izdvaja nepoznate riječi, pretpostavlja značenje riječi na temelju sadržaja teksta i upotrebljava ih
  • izražava mišljenje o poslušanome tekstu
  • razumije ulogu i korisnost slušanja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

sluša tekstove i prepoznaje važne podatke u poslušanome tekstu


SADRŽAJ

tekstovi: obavijesni tekstovi primjereni jezičnom razvoju i dobi (radijske emisije, reklame, najave filmova i emisija), zvučni zapisi književnih tekstova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. A.3.3. Učenik čita tekst i pronalazi važne podatke u tekstu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • uočava grafičku strukturu teksta: naslov, tijelo teksta, ilustracije i/ili fotgorafije, rubrike
  • odgovara na pitanja o pročitanome tekstu
  • postavlja pitanja o pročitanome tekstu
  • pronalazi važne podatke u tekstu
  • pronalazi i objašnjava podatke u grafičkim prikazima
  • pojašnjava i popravlja razumijevanje pročitanoga teksta čitajući ponovo tekst
  • sažima (traži glavne misli) i prepričava tekst
  • prepoznaje nepoznate riječi i pronalazi njezino značenje na temelju sadržaja teksta i u rječniku

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita tekst i prema smjernicama pronalazi važne podatke u tekstu


SADRŽAJ

tekstovi: obavijesni, obrazovni i književni tekstovi primjereni dobi.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.4. Učenik piše vođenim pisanjem jednostavne tekstove u skladu s temom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • piše jednostavne tekstove prema zadanoj ili slobodno odabranoj temi
  • piše prema predlošcima za uvježbavanje pisanja (neposrednim promatranjem, zamišljanjem, predočavanjem)
  • piše vođenim pisanjem pisani sastavak prepoznatljive trodjelne strukture (uvod, glavni dio, završetak).
  • piše različite kratke tekstove: čestitka, kratka e-poruka, pisani sastavak
  • provjerava pravopisnu točnost i slovopisnu čitkost u pisanju
  • piše ogledne i česte riječi koje su dio aktivnoga rječnika u kojima su glasovi č, ć, dž, đ, ije/je/e/i (umanjenice, uvećanice, zanimanja)
  • piše veliko početno slovo: imena ulica, trgova, naseljenih mjesta, voda i gora, ustanova u užem okružju; imena knjiga i novina
  • primjenjuje pravilo pisanja čestih višerječnih imena
  • piše dvotočku i zarez u nabrajanju

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

piše prema smjernicama jednostavne tekstove u skladu temom i vrstom, uz tematska, jezična ili stilska odstupanja primjenjujući pravopisnu i slovopisnu točnost primjerenu jezičnomu razvoju.


SADRŽAJ

tekstovi: opis predmeta ili lika, čestitka, pismo, pisani sastavak, izvješće.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učitelj priprema nastavne materijale na temelju stanja komunikacijske kompetencije učenika: metodički predlošci za pisane vježbe, vježbe smislenoga povezivanja riječi u rečenici/tekstu, vježbe dopunjavanja rečenica/teksta, vježbe skraćivanja rečenica/teksta, vježbe prepisivanja s preinakama.

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja ih razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.5. Učenik oblikuje tekst služeći se imenicama, glagolima i pridjevima, uvažavajući gramatička i pravopisna pravila.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • uočava glagolsku radnju, stanje ili zbivanje na oglednim primjerima
  • piše pridjeve uz imenice da bi stvorio življu i potpuniju sliku
  • prepoznaje glagole i pridjeve na oglednim primjerima
  • prepoznaje ogledne i česte umanjenice i uvećanice
  • razlikuje jesnu i niječnu rečenicu

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prema smjernicama upotrebljava riječi u sintagmama i rečenicama te vođenim pisanjem oblikuje kratki tekst u skladu s ovladanim gramatičkim i pravopisnim znanjima, tematski povezan sa svakodnevnim komunikacijskim situacijama


 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. A.3.6. Učenik razlikuje uporabu zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika s obzirom na komunikacijsku situaciju.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • uočava uvjetovanost uporabe zavičajnoga idioma ili hrvatskoga standardnog jezika komunikacijskom situacijom
  • istražuje u mjesnim knjižnicama i zavičajnim muzejima tekstove vezane uz jezični identitet i baštinu
  • prepoznaje povijesne jezične dokumente i spomenike kao kulturnu baštinu mjesta/zavičaja

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

uz pomoć učitelja u govornoj i pisanoj komunikaciji uočava razliku između zavičajnoga govora i hrvatskoga standardnog jezika.