ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.1. Učenik povezuje sadržaj i temu književnoga teksta s vlastitim iskustvom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • iskazuje misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta
  • prepoznaje temu književnoga teksta
  • povezuje temu književnoga teksta s vlastitim iskustvom
  • navodi sličnosti i razlike između sadržaja i teme književnoga teksta i vlastitoga životnog iskustva
  • uspoređuje misli i osjećaje nakon čitanja teksta sa zapažanjima ostalih učenika
  • prepoznaje etičke vrijednosti teksta

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

izražava zapažanja nakon slušanja/čitanja književnoga teksta, povezuje temu i sadržaj teksta s vlastitim iskustvom te prepoznaje etičke vrijednosti.


SADRŽAJ

tekstovi: priča, bajka, basna, pjesma, igrokaz, dječji roman, legenda, slikovnica, pripovijetka.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.2. Učenik čita književni tekst i uočava pojedinosti književnoga jezika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje i izdvaja temu književnoga teksta
  • prepoznaje redoslijed događaja
  • povezuje likove s mjestom i vremenom radnje
  • opisuje likove prema izgledu, ponašanju i govoru
  • uočava ritam, rimu i usporedbu u poeziji za djecu
  • uočava ponavljanja u stihu, strofi ili pjesmi
  • uočava pjesničke slike
  • uočava emocionalnost i slikovitost teksta
  • uočava posebnost poetskog izraza: slikovitost, zvučnost i ritmičnost

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

čita književni tekst i prema smjernicama uočava pojedinosti književnoga jezika.


SADRŽAJ

tekstovi: lirska, šaljiva, domoljubna, pejzažna lirska pjesma, priča, dječji roman, dječji igrokaz, legenda, slikovnica, pripovijetka, basna.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.3. Učenik čita prema vlastitome interesu te razlikuje vrste knjiga za djecu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje slikovnicu, zbirku pjesama, zbirku priča, dječji roman, basnu, igrokaz
  • razvija čitateljske navike kontinuiranim čitanjem i motivacijom za čitanjem različitih žanrova
  • izrađuje popis pročitanih knjiga
  • objašnjava razloge vlastitoga izbora knjiga za čitanje
  • preporučuje ostalim učenicima knjige koje je pročitao i koje su mu bile zanimljive
  • sudjeluje u radionicama za poticanje čitanja u školskoj knjižnici

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje
  • istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska
  • stvara različite individualne uratke: stvara na dijalektu / mjesnom govoru, piše i crta slikovnicu, glumi u igrokazu, stvara novinsku stranicu, piše pismo podrške, crta naslovnicu knjige, crta plakat, crta strip
  • razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

SADRŽAJ

Učitelj priprema nastavne materijale na temelju inicijalnog stanja komunikacijske kompetencije učenika: metodički predlošci za  pisane vježbe, vježbe smislenoga povezivanja riječi u rečenici/tekstu, vježbe dopunjavanja rečenica/teksta, vježbe skraćivanja    rečenica/teksta, vježbe prepisivanja s preinakama.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične    provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj  cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja i razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i  socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.