ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 

MAT. OŠ. A.3.1.Služi se prirodnim brojevima do 10 000 u opisivanju i prikazivanju količine i redoslijeda.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Broji, čita, zapisuje (brojkom i brojevnom riječi) i uspoređuje brojeve do 10 000.
  • Prikazuje i upotrebljava troznamenkaste i četveroznamenkaste brojeve. Koristi se tablicom mjesnih vrijednosti.
  • Služi se dekadskim sustavom brojeva.
  • Rastavlja broj na zbroj višekratnika dekadskih jedinica.
  • Određuje mjesne vrijednosti pojedinih znamenaka.
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom i Prirodom i društvom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Broji po redu od zadanoga broja te brojeve do 10 000 uspoređuje i prikazuje u tablici mjesnih vrijednosti.


SADRŽAJ

Skup prirodnih brojeva do 10 000. Tablica mjesnih vrijednosti. Uspoređivanje brojeva do 10 000. Rastavljanje broja na zbroj višekratnika dekadskih jedinica.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Kako brojenje ne bi bilo samo formalno, puko izgovaranje brojevnih riječi, treba upućivati na ulogu brojenja (brojenjem doznajemo količinu, broj pridružen skupu odgovara ukupnomu broju elemenata). Postupak uspoređivanja brojeva do 10 000 skratiti određivanjem vrijednosti tisućica (potom stotica, desetica, odnosno jedinica). Pri uspoređivanju brojeva potrebno je ići induktivnim putem tako da različitim primjerima navodimo učenike da sami uoče pravila za uspoređivanje višeznamenkastih brojeva. Zbog korelacije s drugim predmetima, skup brojeva proširen je na 10 000, pri čemu je prvo potrebno dobro usvojiti brojeve do 1000. Tek potom se za potrebe koreliranja s drugim predmetima skup brojeva proširuje do 10 000 (npr. planirati u 2. polugodištu).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.2. Zbraja i oduzima u skupu prirodnih brojeva do 1000.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Određuje mjesnu vrijednost znamenaka u troznamenkastom broju.
  • Mentalno zbraja I oduzima brojeve do tisuću.
  • Primjenjuje svojstvo komutativnosti I vezu zbrajanja I oduzimanja. Procjenjuje rezultat zbrajanja I oduzimanja. Pisano zbraja i oduzima primjenjujući odgovarajući matematički zapis.
  • Imenuje članove računskih operacija.
  • Rješava tekstualne zadatke.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Mentalno i pisano zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000 uz povremene pogreške.


SADRŽAJ

Zbrajanje i oduzimanje u skupu prirodnih brojeva do 1000. Mentalno zbrajanje i oduzimanje brojeva u skupu brojeva do 1000. Veza zbrajanja i oduzimanja. Pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 1000.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000 temelji se na predznanju i automatiziranome zbrajanju i oduzimanju u skupu brojeva do 20 i 100 te na vezi između zbrajanja i oduzimanja. Kako bi se potaknule i razvile misaone mogućnosti, učenika valja neprestano poticati na procjenu rezultata te provjeru rješenja i vještinu mentalnoga računanja (po potrebi rastavljanjem broja na zbroj višekratnika dekadskih jedinica ili zapisivanjem djelomičnih rezultata). Kad to okolnosti dopuštaju, uvježbavanje mentalnoga zbrajanja i oduzimanja moguće je i primjenom edukativnih računalnih igara i dr. Potrebno je koristiti se različitim situacijama i zadatcima u kojima treba primjenjivati zbrajanje i oduzimanje. Tek kad je dobro usvojen postupak zbrajanja i oduzimanja rastavljanjem, može se prijeći na pisani postupak zbrajanja i oduzimanja. Pisano zbrajanje i oduzimanje usvaja se postupno primjenom brojevnih kartica, tablice mjesnih vrijednosti i pravilnoga matematičkog zapisa. Iako su učenici u 3. razredu usvojili brojevni niz do 10 000, računaju u skupu brojeva do 1000.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.3. Dijeli prirodne brojeve do 100 s ostatkom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Dijeli brojeve do 100 s ostatkom. Provjerava rješenje pri dijeljenju s ostatkom.
  • Rješava tekstualne zadatke.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Dijeli s ostatkom uz manju nesigurnost.


SADRŽAJ

Dijeljenje brojeva do 100 s ostatkom.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Pri upoznavanju dijeljenja s ostatkom u početku valja zadavati i zadatke sadržajno utemeljene u svakodnevici kako bi učenici pojam ostatka usvojili na razumljiv način.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.4.Pisano množi i dijeli prirodne brojeve do 1000 jednoznamenkastim brojem.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje odgovarajući matematički zapis pisanoga množenja i dijeljenja.
  • Primjenjuje svojstva računskih operacija (komutativnost i distributivnost).
  • Primjenjuje veze između računskih operacija.
  • Množi i dijeli broj brojevima 10, 100 i 1000.
  • Pisano dijeli na duži i kraći način.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Pisano množi.

Dijeli jednoznamenkastim brojem na duži način.


SADRŽAJ

Pisano množenje i dijeljenje prirodnih brojeva do 1000 jednoznamenkastim brojem. Množenje zbroja brojem. Množenje i dijeljenje broja s 10, 100 i 1000.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Postupnost: množiti i dijeliti zbroj brojem, množiti i dijeliti u tablici mjesnih vrijednosti te množiti i dijeliti izvan tablice pravilnim matematičkim zapisom. Poučiti učenike procjenjivati rezultat, množiti i dijeliti broj s 10, 100 i 1000. Učenike je potrebno poticati na procjenjivanje rezultata na svim razinama, a razumna očekivanja su na najvišoj razini. Postupak pisanoga dijeljenja uvodi se na dva načina, na dulji način (s potpisivanjem djelomičnoga umnoška) ili na kraći način. Ipak, preporučuje se da, ako učenici mogu prijeći na kraći način, to i rade kako bi se sam postupak skratio. Učenici dijeljenje brojeva zapisuju i kosom ili ravnom crtom koju čitaju podijeljeno kako bi spoznali da se znak dijeljenja može prikazati i na druge načine (ne spominje se pojam razlomka).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.5. Izvodi više računskih operacija.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Određuje vrijednosti izraza sa zagradama.
  • Određuje vrijednosti izraza s više računskih operacija.
  • Primjenjuje svojstva računskih operacija (komutativnost, asocijativnost i distributivnost). Primjenjuje veze među računskim operacijama.
  • Imenuje članove računskih operacija.
  • Rješava različite vrste zadataka.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA
Rješava zadatke s više računskih operacija i sa zagradama.


SADRŽAJ
Izvođenje više računskih operacija (sa zagradama i bez zagrada).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Postupno uvoditi učenike u rješavanje zadataka u kojima se pojavljuju zagrade i više računskih operacija.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. A.3.6. Primjenjuje četiri računske operacije i odnose među brojevima u problemskim situacijama.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje stečene matematičke spoznaje o brojevima, računskim operacijama i njihovim svojstvima u rješavanju svakodnevnih problemskih situacija.
  • Korelacija s međupredmetnim temama Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Održivi razvoj i Građanski odgoj i obrazovanje.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA
Primjenjuje četiri računske operacije u rješavanju jednostavnih problemskih situacija iz neposredne okoline.


SADRŽAJ
Primjena računskih operacija i odnosa među brojevima u rješavanju problemskih situacija.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA 
Između ostaloga, prikazivati i računati polovine, trećine… nekoga broja.